P99

◆ fputc_throw

#define fputc_throw (   ...)    P99_THROW_CALL_NEG(fputc, EINVAL, __VA_ARGS__)

A wrapper arround fputc that throws an exception on error.

Definition at line 129 of file p99_c99_throw.h.