P99

◆ rename_throw

#define rename_throw (   ...)    P99_THROW_CALL_NEG(rename, EINVAL, __VA_ARGS__)

A wrapper arround rename that throws an exception on error.

Definition at line 157 of file p99_c99_throw.h.