P99

◆ putc_throw

#define putc_throw (   ...)    P99_THROW_CALL_NEG(putc, EINVAL, __VA_ARGS__)

A wrapper arround putc that throws an exception on error.

Definition at line 149 of file p99_c99_throw.h.