P99

◆ strtoumax_throw

#define strtoumax_throw (   ...)    P99_THROW_CALL_RANGE(strtoumax, __VA_ARGS__)

A wrapper arround strtoumax that throws an exception on error.

Definition at line 96 of file p99_c99_throw.h.