P99

◆ setvbuf_throw

#define setvbuf_throw (   ...)    P99_THROW_CALL_ZERO(setvbuf, EINVAL, __VA_ARGS__)

A wrapper arround setvbuf that throws an exception on error.

Definition at line 161 of file p99_c99_throw.h.