P99

◆ fsetpos_throw

#define fsetpos_throw (   ...)    P99_THROW_CALL_ZERO(fsetpos, EINVAL, __VA_ARGS__)

A wrapper arround fsetpos that throws an exception on error.

Definition at line 139 of file p99_c99_throw.h.