P99

◆ wcstoumax_throw

#define wcstoumax_throw (   ...)    P99_THROW_CALL_RANGE(wcstoumax, __VA_ARGS__)

A wrapper arround wcstoumax that throws an exception on error.

Definition at line 100 of file p99_c99_throw.h.