P99

◆ wcstok_throw

#define wcstok_throw (   ...)    P99_THROW_CALL_RANGE(wcstok, __VA_ARGS__)

A wrapper arround wcstok that throws an exception on error.

Definition at line 378 of file p99_c99_throw.h.