P99

◆ wcstod_throw

#define wcstod_throw (   ...)    P99_THROW_CALL_RANGE(wcstod, __VA_ARGS__)

A wrapper arround wcstod that throws an exception on error.

Definition at line 374 of file p99_c99_throw.h.